Participatie procesaanpak ‘Structuurvisie Utrecht Centrum-West’

Samen met een Stichting Maanzaad, NH Hotel, Park Plaza Hotel, Wijkraad West, Wijkraad Binnenstad en de winkeliersvereniging Lombok hebben we een brief geschreven aan de gemeente over de procesaanpak voor de structuurvisie fase 2. 

De gemeente heeft op 29 september jl. belangstellenden / belanghebbende een stappenplan en uitnodiging gestuurd om mee te denken over de Structuurvisie Utrecht Centrum-West. Het ‘stappenplan participatie’ bestaat uit deze vier onderdelen + planning:

1 opstellen keuzedocumenten zes onderdelen: identiteit en structuur; verkeer en parkeren; duurzaamheid; gezondheid; stad op ooghoogte; ontwikkelingsstrategie – najaar 2015

2 consultatie en verfijning per onderwerp – voorjaar 2016

3 eerste stappen: placemaking, plintinvulling, tijdelijke benutting helft asfalt Westplein, serviceconcept = fietsen <> parkeervoorziening Merwedekanaal, ed. – vanaf najaar 2015

4 vaststelling structuurvisie = zes onderdelen > ‘normale’ inspraakprocedures – najaar 2016.

Tijdens de planvorming wordt ingaan op realisatie in de komende 10-15 jaar en op de financiële strategie.

Onze inzet en voorstellen

Wij willen in beginsel graag meedoen en (weer) onze bijdrage leveren aan dit (vervolg) ontwikkelproces. Wel stellen we voor twee min of meer parallelle processen te lopen:

– een proces dat zich richt op de gewenste toekomstvisie/het eindbeeld (punten 1, 2 en 4)

– een proces dat zich richt op tijdelijke (tussen) oplossingen en eerste stappen (3).

Waar nodig dient wel de samenhang te worden bewaakt. We stellen dit voor om zo goed mogelijk gebruikt te maken van personele en financiële inzet, tijdsbesteding en interesse van diverse organisaties en deelnemers. Dat geeft op beide aspecten meer focus. Met de vaststelling van de toekomstvisie in juli dit jaar voelen we ons niet meer erg serieus genomen. We willen niet in een traject terechtkomen waarbij alleen geluisterd wordt naar stakeholders. We voelen weinig voor normale ‘inspraak’ als daar niet iets mee wordt gedaan. We maken samen de stad, of we doen dat niet, we doen niet alsof.

Wensen en voorwaarden inspraak

Daarom hebben wij vooraf enkele wensen en voorwaarden bij de voorgestelde procesaanpak. Voor de uitwerking van de toekomstvisie / het eindbeeld gaat het hierom:

– we bepalen samen de agenda, de inhoud, de deelnemers, de werkwijze en het proces

– dat geldt ook voor hoe en door wie er op punten mogelijk externe ondersteuning, onderzoek en begeleiding wordt geleverd (een dergelijke inzet lijkt ons nuttig en wenselijk)

– we schrijven de rapportage en conclusies mee; of hebben tenminste het recht dat onze / ieders visie in eigen woorden daarin een plek krijgt.

Dit is dus meer dan ‘betrokken worden’, of ‘geconsulteerd’ worden of ‘klankbordgroep’ zijn. We willen een volwaardige coproductie. We geloven daarin en we menen dat dit deel van de stad dit ook verdient en nodig heeft. De eerste stap daarin is dan het gezamenlijk bepalen van de procesaanpak, waarbij het voorstel van de gemeente als prima voorzet wordt gezien.

Voor de uitwerking van tijdelijke invullingen en eerste stappen (3) stellen we voor om een slagvaardige projectleider + werkgroep van enthousiaste deelnemers in te stellen, die hiermee aan de slag gaat (of beter: verder gaat, want er loopt natuurlijk al één en en ander). Het lijkt ons verder verstandig vooraf de randvoorwaarden en – ook financiële – (on)mogelijkheden af te spreken, al is het maar om ieders verwachtingen af te stemmen. Welk budget is hiervoor gereserveerd?

Alternatief: parallel en/of ieder voor zich

Het alternatief is dat we slechts als toehoorder(s) op uw uitnodiging ingaan en daartoe enkele mensen afvaardigen, maar verder niet aan de door uw voorgestelde procesaanpak meedoen. We trekken dan liever ons eigen plan c.q. gaan een eigen parallel proces van onderzoek en meningsvorming organiseren. Al dan niet samen of – als het echt niet anders kan – ieder voor zich.

Tot slot: we willen in alle gevallen dat iedereen gaandeweg vrij is om open te communiceren naar wie dan ook. Krampachtige afspraken over geheimhouding en inperking van (tussentijdse) ruggenspraak en openbare meningsvorming lijken ons bij een open participatieproces overbodig en ongepast.

We zouden graag eerst van gedachten wisselen over deze suggesties en wensen met de projectleiders Leen de Wit en Marlies de Nijs – en wellicht ook wethouder Victor Everhardt – hierover verder te praten voordat we op uw uitnodiging ingaan.

PS 1 Wanneer zijn de stads brede mobiliteits- en verkeersanalyses klaar? We zijn benieuwd naar de bevindingen en betrekken die graag bij de uitwerking van de structuurvisie

PS 2 Het tijdstip voor de bijeenkomsten in de avonduren.

Lees hier de volledige brief.

luchtfoto westplein

No comments yet.

Geef een reactie